خدمات حقوقی اداری

  • حضور در اداره ثبت املاک ( تاپو‌ ) توسط کارشناس رسمی جهت تصدیق امضا و مترجم
  • حضور در دادگاه و مراکز پلیس توسط مترجم رسمی دادگستری
  • مشاوره حقوقی توسط وکلای مجرب

خدمات حقوقی مدارک