خدمات ترجمه

  • ترجمه کلیه مدارک به زبان ترکی و سایر زبان های بین الملل توسط مترجم رسمی با تایید نوتر
  • حضور در اداره ثبت ( نوتر) و تاپو توسط کارشناس رسمی جهت تصدیق امضا و مترجم
  • حضور در دادگاه و مراکز پلیس توسط مترجم رسمی