مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی ولادت

۱- اصل شناسنامه

۲- کپی گذرنامه

۳- فرم درخواست

 

هزینه ها

۱- سفارت

۲- کارمزد بانکی

۳- وزارت امور خارجه

۴- کارمزد شرکت

۵- پست رفت و برگشت