مدارک مورد نیاز جهت تایید شناسنامه زوجین

۱- اصل شناسنامه زوجین

۲- کپی گذرنامه ها

۳- فرم درخواست (پر شود)

 

هزینه ها

۱- سفارت

۲- کارمزد بانکی

۳- وزارت امور خارجه

۴- کارمزد شرکت

۵- پست رفت و برگشت